The best Side of สนับเข่าวอลเล่บอล

ความหยาบคาย ไดแ้ ก่ การกระทาใด ๆ ท่ีไม่สุภาพไร้คุณธรรมและแสดงการดูหมิ่น

ลูกบอลอาจถูกส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายได้

ถ้าจำนวนของผู้เล่นทั้งหมดที่คุณมีเป็นเลขคี่ คุณอาจจะให้คนที่เกินมาสลับข้างไปมา ให้ไปอยู่กับทีมที่มีทักษะน้อยกว่า หรือให้คนหนึ่งผลัดกันทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน หรือบันทึกคะแนน หรือจะให้เป็นผู้เล่นตัวรับอิสระที่จะลงมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ก็ยังได้เลย!

ลูกตาย ถา้ ทีมท่ีเป้นฝ่ ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะไดค้ ะแนนและไดเ้ สิร์ฟตอ่ ถา้ ทีมที่เป้นฝ่ ายรับลูกเสิร์ฟชนะการ

การถูกลูกบอลโดยมีการช่วยเหลือ ผเู้ ล่นอาศยั เพ่อื นร่วมทีมหรือสิ่งของใด ๆ ช่วยใหเ้ ขา้ ถึงลูกบอลภายใน

บ่อย ๆ ถา้ เป็นการแข่งขนั ก็จะแพ้ ฝ่ ายตรงขา้ มไดง้ ่าย ซ่ึงคุณสมบตั ิเหล่าน้ีลว้ นแต่มีประโยชนต์ ่อตวั ผเู้ ล่น

(ผกู้ ระทาผดิ จะถูกทาโทษสูงข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการกระทาผดิ มารยาทเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง)(ตารางระดบั การลงโทษ

Your browser isn’t supported anymore. Update it to obtain the สนับเข่า finest YouTube encounter and our most up-to-date features. Learn more

วอลเลยบ์ อลนานาชาติและ การแข่งขนั อยา่ งเป็นทางการในรุ่นที่ไมก่ าจดั อายสุ ีรองเทา้ ตอ้ งเป็ นสีเดียวกนั ท้งั ทีม

ปกติแล้วพวกเขาจะเข้าแทนที่ผู้เล่นตำแหน่งกลางเมื่อพวกเขาต้องสับเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งแถวหลัง ถ้าคุณมีผู้เล่นในทีมที่เก่งในการตั้งรับ ก็จัดให้เขาเล่นเป็นตัวรับอิสระ

วสั ดุที่คลา้ ยคลึงกนั สีของลูกบอลอาจเป็ นสีอ่อน ๆ เหมือนกนั ท้งั ลูก หรืออาจเป็นหลายสีผสมกนั กไ็ ด้ ลูกบอล

ยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ ตั้งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งคุณสามารถมองผ่านช่องว่างได้ ยืนให้เท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่ ย่อขาลงเล็กน้อย

ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าคุณตีลูกบอลด้วยฝ่ามือ จะถือว่าเป็นการ "ยกลูก" เหมือนกับคุณจับลูกบอลไว้แล้วแค่โยนกลับขึ้นไป

ผเู้ ล่นอาจสวมแวน่ ตาหรือคอนเทคเลนซ์ได้ สนับฟุตบอล โดยรับผดิ ชอบอนั ตรายท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ ยตวั เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *